مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی کودکان

بیماریهای مادر زادی

بیماریهای مادر زادی

پزشک: پریسا مخلصی

قیمت اصلی: ۳۵,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۹,۷۵۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

بیماریهای مادر زادی

مشاهده جزئیات و سفارش
واکسیناسیون(تزریق)

واکسیناسیون(تزریق)

پزشک: پریسا مخلصی

قیمت اصلی: ١۵,۰۰۰ تومان
با ۳۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۹,۷۵۰ تومان

تخفیف: ۳۵%
۲,۰۰۰
تومان

واکسیناسیون(تزریق)

مشاهده جزئیات و سفارش
تغذیه کودکان ورشدونمو

تغذیه کودکان ورشدونمو

پزشک: پریسا مخلصی

قیمت اصلی: ۳۵,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۹,۷۵۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

تغذیه کودکان ورشدونمو

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت متخصص کودکان

ویزیت متخصص کودکان

پزشک: پریسا مخلصی

قیمت اصلی: ۳۵,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۹,۷۵۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت متخصص کودکان

مشاهده جزئیات و سفارش
,ویزیت

,ویزیت

پزشک: سیدجلال الدین حسینی

قیمت اصلی: ۵۰,۰۰۰ تومان
با ۳۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۵,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۳۰%
۲,۰۰۰
تومان

,ویزیت

مشاهده جزئیات و سفارش