مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی فیزیوتراپی

مگنت تراپی

مگنت تراپی

پزشک: بابک رجاییان

قیمت اصلی: ۶۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۸,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

مگنت تراپی

مشاهده جزئیات و سفارش
لیزر تراپی(هرناحیه)

لیزر تراپی(هرناحیه)

پزشک: بابک رجاییان

قیمت اصلی: ۲۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۶,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

لیزر تراپی(هرناحیه)

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت فیزیوتراپی

ویزیت فیزیوتراپی

پزشک: بابک رجاییان

قیمت اصلی: ۳۴,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۷,۲۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت فیزیوتراپی

مشاهده جزئیات و سفارش
مگنت تراپی

مگنت تراپی

پزشک: پروانه مروج

قیمت اصلی: ۶۰,۰۰۰ تومان
با ۵۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵۰%
۲,۰۰۰
تومان

مگنت تراپی

مشاهده جزئیات و سفارش
لیزر تراپی

لیزر تراپی

پزشک: پروانه مروج

قیمت اصلی: ۳۰,۰۰۰ تومان
با ۳۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲١,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۳۰%
۲,۰۰۰
تومان

لیزر تراپی

مشاهده جزئیات و سفارش
فیزیوتراپی(هرناحیه)

فیزیوتراپی(هرناحیه)

پزشک: پروانه مروج

قیمت اصلی: ۴۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۶,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

فیزیوتراپی(هرناحیه)

مشاهده جزئیات و سفارش
نوارعصب وعضله(چهاراندام)

نوارعصب وعضله(چهاراندام)

پزشک: علی رضا عمادی

قیمت اصلی: ۳١,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۷,۹۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

نوارعصب وعضله(چهاراندام)

مشاهده جزئیات و سفارش
نوار عصب وعضله

نوار عصب وعضله

پزشک: علی رضا عمادی

قیمت اصلی: ۲١,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۸,۹۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

نوار عصب وعضله

مشاهده جزئیات و سفارش
مگنتیک تراپی

مگنتیک تراپی

پزشک: علی رضا عمادی

قیمت اصلی: ۳۵,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳١,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

مگنتیک تراپی

مشاهده جزئیات و سفارش
لیزردرمانی پرتوان

لیزردرمانی پرتوان

پزشک: علی رضا عمادی

قیمت اصلی: ۳۵,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳١,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

لیزردرمانی پرتوان

مشاهده جزئیات و سفارش
فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

پزشک: علی رضا عمادی

قیمت اصلی: ۳۵,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳١,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

فیزیوتراپی

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت فیزیوتراپی

ویزیت فیزیوتراپی

پزشک: علی رضا عمادی

قیمت اصلی: ۳۵,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳١,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت فیزیوتراپی

مشاهده جزئیات و سفارش