مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی گوش و حلق و بینی

سمعک SUPER440

سمعک SUPER440

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵,۷۷۸,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۵,۷۸۰,۰۰۰
تومان

سمعک SUPER440

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های(D4-9/D4-MICRO/D4-PASSION/D4-FASHION/D4-FASHION PP/D4-FUSION/D4-CANAL/D4-CIC/D4-CIC-MICRO)

سمعک های(D4-9/D4-MICRO/D4-PASSION/D4-FASHION/D4-FASHION PP/D4-FUSION/D4-CANAL/D4-CIC/D4-CIC-MICRO)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵,۴۸١,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۵,۴۸۰,۰۰۰
تومان

سمعک های(D4-9/D4-MICRO/D4-PASSION/D4-FASHION/D4-FASHION PP/D4-FUSION/D4-CANAL/D4-CIC/D4-CIC-MICRO)

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های(D3-9/D2-MICRO/D3-PASSION/D3-FASHION/D3-FASHION PP/D3-FUSION/D3-CANAL/D3-CIC/D3-CIC-MICRO)

سمعک های(D3-9/D2-MICRO/D3-PASSION/D3-FASHION/D3-FASHION PP/D3-FUSION/D3-CANAL/D3-CIC/D3-CIC-MICRO)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۳,۹۶۰,۰۰۰
تومان

سمعک های(D3-9/D2-MICRO/D3-PASSION/D3-FASHION/D3-FASHION PP/D3-FUSION/D3-CANAL/D3-CIC/D3-CIC-MICRO)

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های(D2-9/D2-MICRO/D2-PASSION/D2-FASHION/D2-FASHION PP/D2-FUSION/D2-CANAL/D2-CIC/D2-CIC-MICRO)

سمعک های(D2-9/D2-MICRO/D2-PASSION/D2-FASHION/D2-FASHION PP/D2-FUSION/D2-CANAL/D2-CIC/D2-CIC-MICRO)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲,۳۵۸,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۳۶۰,۰۰۰
تومان

سمعک های(D2-9/D2-MICRO/D2-PASSION/D2-FASHION/D2-FASHION PP/D2-FUSION/D2-CANAL/D2-CIC/D2-CIC-MICRO)

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های(D1-9/D1-MICRO/D1-PASSION/D1-FASHION/D1-FUSION/D1CANAL/D1CIC)

سمعک های(D1-9/D1-MICRO/D1-PASSION/D1-FASHION/D1-FUSION/D1CANAL/D1CIC)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۲,١۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١,۸۹۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
١,۸۹۰,۰۰۰
تومان

سمعک های(D1-9/D1-MICRO/D1-PASSION/D1-FASHION/D1-FUSION/D1CANAL/D1CIC)

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های (M4-9/M4-19/M4-MICRO/M4-CANAL/M4-CIC)

سمعک های (M4-9/M4-19/M4-MICRO/M4-CANAL/M4-CIC)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴,۹۳۲,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۴,۹۳۰,۰۰۰
تومان

سمعک های (M4-9/M4-19/M4-MICRO/M4-CANAL/M4-CIC)

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های(M3-9/M3-19/M3-MICRO/M3-CANAL/M3-CIC)

سمعک های(M3-9/M3-19/M3-MICRO/M3-CANAL/M3-CIC)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۳,۷۸۰,۰۰۰
تومان

سمعک های(M3-9/M3-19/M3-MICRO/M3-CANAL/M3-CIC)

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های (M2-9/M2-19/M2-MICRO/M2-CANAL/M2-CIC)

سمعک های (M2-9/M2-19/M2-MICRO/M2-CANAL/M2-CIC)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۷۰,۰۰۰
تومان

سمعک های (M2-9/M2-19/M2-MICRO/M2-CANAL/M2-CIC)

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های(+ME-9/+ME-19/M/+ME-MICRO/+ME-CANAL/+ME-CIC)

سمعک های(+ME-9/+ME-19/M/+ME-MICRO/+ME-CANAL/+ME-CIC)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ١,۸۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١,۶۲۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
١,۶۲۰,۰۰۰
تومان

سمعک های(+ME-9/+ME-19/M/+ME-MICRO/+ME-CANAL/+ME-CIC)

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های (ME-9/ME-19/ME-MICRO/ME-CANAL/ME-CIC)

سمعک های (ME-9/ME-19/ME-MICRO/ME-CANAL/ME-CIC)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ١,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١,۳۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
١,۳۵۰,۰۰۰
تومان

سمعک های (ME-9/ME-19/ME-MICRO/ME-CANAL/ME-CIC)

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های (VL-9/VL-19/VL-X/VL-CIC)

سمعک های (VL-9/VL-19/VL-X/VL-CIC)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۹۸۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۸۸۲,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۸۸۰,۰۰۰
تومان

سمعک های (VL-9/VL-19/VL-X/VL-CIC)

مشاهده جزئیات و سفارش
No Image

عمل جراحی رینو پلاستی

پزشک: ناصرمرادی

قیمت اصلی: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با ۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵%
۲,۰۰۰
تومان

عمل جراحی رینو پلاستی

مشاهده جزئیات و سفارش