مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی زنان و مامایی

ویزیت متخصص وجراح زنان.زایمان

ویزیت متخصص وجراح زنان.زایمان

پزشک: فریبا یارندی

قیمت اصلی: ۴۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۶,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت متخصص وجراح زنان.زایمان

مشاهده جزئیات و سفارش
شستشوی واژن

شستشوی واژن

پزشک: زهرا اله وردی

قیمت اصلی: ۲۵,۰۰۰ تومان
با ۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۳,۷۵۰ تومان

تخفیف: ۵%
۲,۰۰۰
تومان

شستشوی واژن

مشاهده جزئیات و سفارش
برداشتنIUD

برداشتنIUD

پزشک: زهرا اله وردی

قیمت اصلی: ۳۰,۰۰۰ تومان
با ۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۸,۵۰۰ تومان

تخفیف: ۵%
۲,۰۰۰
تومان

برداشتنIUD

مشاهده جزئیات و سفارش
گزاشتنIUD

گزاشتنIUD

پزشک: زهرا اله وردی

قیمت اصلی: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
با ۵% تخفیف
قیمت نهایی: ١۹۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵%
۲,۰۰۰
تومان

گزاشتنIUD

مشاهده جزئیات و سفارش
تست سرطان

تست سرطان

پزشک: زهرا اله وردی

قیمت اصلی: ۲۵,۰۰۰ تومان
با ۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۳,۷۵۰ تومان

تخفیف: ۵%
۲,۰۰۰
تومان

تست سرطان

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت پزشک مامایی

ویزیت پزشک مامایی

پزشک: زهرا اله وردی

قیمت اصلی: ١۵,۰۰۰ تومان
با ۵% تخفیف
قیمت نهایی: ١۴,۲۵۰ تومان

تخفیف: ۵%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت پزشک مامایی

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت متخصص زنان

ویزیت متخصص زنان

پزشک: عاطفه اشتری

قیمت اصلی: ۴۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۴,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت متخصص زنان

مشاهده جزئیات و سفارش
جراحی های زیبایی

جراحی های زیبایی

پزشک: سارامیرزنده دل

قیمت اصلی: ١,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

جراحی های زیبایی

مشاهده جزئیات و سفارش
پاپ اسمیر

پاپ اسمیر

پزشک: سارامیرزنده دل

قیمت اصلی: ۳۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۵,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

پاپ اسمیر

مشاهده جزئیات و سفارش
,ویزیت زنان

,ویزیت زنان

پزشک: سارامیرزنده دل

قیمت اصلی: ۳۵,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۹,۷۵۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

,ویزیت زنان

مشاهده جزئیات و سفارش