مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی دندانپزشکی

زیبایی کامپوزیت

زیبایی کامپوزیت

پزشک: لیلا مخبری

قیمت اصلی: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۶۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

زیبایی کامپوزیت

مشاهده جزئیات و سفارش
زیبایی لامینیت

زیبایی لامینیت

پزشک: لیلا مخبری

قیمت اصلی: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵١۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

زیبایی لامینیت

مشاهده جزئیات و سفارش
جرمگیری دندان وبروساژدوفک

جرمگیری دندان وبروساژدوفک

پزشک: لیلا مخبری

قیمت اصلی: ١۲۰,۰۰۰ تومان
با ۵۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۶۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵۰%
۲,۰۰۰
تومان

جرمگیری دندان وبروساژدوفک

مشاهده جزئیات و سفارش
No Image

روت کانل دندانهای خلفی

پزشک: لیلا مخبری

قیمت اصلی: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۷۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

روت کانل دندانهای خلفی

مشاهده جزئیات و سفارش
روت کانال دندانهای قدامی

روت کانال دندانهای قدامی

پزشک: لیلا مخبری

قیمت اصلی: ۲۴۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲١۶,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

روت کانال دندانهای قدامی

مشاهده جزئیات و سفارش
ترمیم با کامپوزیت

ترمیم با کامپوزیت

پزشک: لیلا مخبری

قیمت اصلی: ١۵۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۲۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

ترمیم با کامپوزیت

مشاهده جزئیات و سفارش
ترمیم با آمال گام

ترمیم با آمال گام

پزشک: لیلا مخبری

قیمت اصلی: ١۳۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۰۴,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

ترمیم با آمال گام

مشاهده جزئیات و سفارش
پرکردن دندان

پرکردن دندان

پزشک: محمدرضا زادمهر

قیمت اصلی: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

پرکردن دندان

مشاهده جزئیات و سفارش
جرم گیری دندان

جرم گیری دندان

پزشک: محمدرضا زادمهر

قیمت اصلی: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

جرم گیری دندان

مشاهده جزئیات و سفارش
درمان ریشه(دو کانال)

درمان ریشه(دو کانال)

پزشک: علی اصغر مومنی

قیمت اصلی: ۴۸۰,۰۰۰ تومان
با ۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۵۶,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵%
۲,۰۰۰
تومان

درمان ریشه(دو کانال)

مشاهده جزئیات و سفارش
درمان ریشه (تک کانال)

درمان ریشه (تک کانال)

پزشک: علی اصغر مومنی

قیمت اصلی: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
با ۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۸۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵%
۲,۰۰۰
تومان

درمان ریشه (تک کانال)

مشاهده جزئیات و سفارش
کشیدن دندان

کشیدن دندان

پزشک: علی اصغر مومنی

قیمت اصلی: ١۸۰,۰۰۰ تومان
با ۵۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۹۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵۰%
۲,۰۰۰
تومان

کشیدن دندان

مشاهده جزئیات و سفارش