مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی دندانپزشکی

بازکردن آبسه دندان

بازکردن آبسه دندان

پزشک: پریسا مهراشتیاق

قیمت اصلی: ۸۵,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۷۶,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

بازکردن آبسه دندان

مشاهده جزئیات و سفارش
بروساژ(دوفک.کودکان)

بروساژ(دوفک.کودکان)

پزشک: پریسا مهراشتیاق

قیمت اصلی: ۵۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۵,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

بروساژ(دوفک.کودکان)

مشاهده جزئیات و سفارش
پاپوتومی دندان6+پرکردن تاج

پاپوتومی دندان6+پرکردن تاج

پزشک: پریسا مهراشتیاق

قیمت اصلی: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۷۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

پاپوتومی دندان6+پرکردن تاج

مشاهده جزئیات و سفارش
نایت گارد

نایت گارد

پزشک: پریسا مهراشتیاق

قیمت اصلی: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۷۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

نایت گارد

مشاهده جزئیات و سفارش
پلاک پیچ دار

پلاک پیچ دار

پزشک: پریسا مهراشتیاق

قیمت اصلی: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۴۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

پلاک پیچ دار

مشاهده جزئیات و سفارش
فضانگهدار متحرک فنر دار

فضانگهدار متحرک فنر دار

پزشک: پریسا مهراشتیاق

قیمت اصلی: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

فضانگهدار متحرک فنر دار

مشاهده جزئیات و سفارش
فضانگهدار متحرک

فضانگهدار متحرک

پزشک: پریسا مهراشتیاق

قیمت اصلی: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۰۵,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

فضانگهدار متحرک

مشاهده جزئیات و سفارش
فلورایوتراپی دندان

فلورایوتراپی دندان

پزشک: پریسا مهراشتیاق

قیمت اصلی: ۶۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۴,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

فلورایوتراپی دندان

مشاهده جزئیات و سفارش
فشورسیلانت دندان

فشورسیلانت دندان

پزشک: پریسا مهراشتیاق

قیمت اصلی: ۷۵,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۶۷,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

فشورسیلانت دندان

مشاهده جزئیات و سفارش
فضا نگه دار دو طرفه دندان

فضا نگه دار دو طرفه دندان

پزشک: پریسا مهراشتیاق

قیمت اصلی: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۶۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

فضا نگه دار دو طرفه دندان

مشاهده جزئیات و سفارش
فضا نگه دار یک طرفه دندان

فضا نگه دار یک طرفه دندان

پزشک: پریسا مهراشتیاق

قیمت اصلی: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۷۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

فضا نگه دار یک طرفه دندان

مشاهده جزئیات و سفارش
پالیتومی

پالیتومی

پزشک: پریسا مهراشتیاق

قیمت اصلی: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۷۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

پالیتومی

مشاهده جزئیات و سفارش