شکایات و انتقادات

دوستان عزیز شکایات خود را به آدرس shekayat@sinatag.ir بفرستید و انتقادات خودرا با ما مطرح سازید.